ارشد شناختی, ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کارشناسی ارشد علوم شناختی

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کارشناسی ارشد علوم شناختی