ارشد شناختی, اینده شغلی

ظرفیت دانشگاهها در رشته ارشد علوم شناختی در ۵ سال گذشته