مواد امتحانی و ضرایب درسی دکتری علوم اعصاب وزارت بهداشت

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه برای شرکت در آزمون دکتری علوم اعصاب وزارت بهداشت:

  1. نوروبیولوژی سلولی(ضریب ۲)
  2. نوروفیزیولوژی(ضریب ۳)
  3. نوروفارماکولوژی(ضریب۳)
  4. نوروآناتومی(ضریب۳)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.