خانه / ارشد شناختی / پاسخ گزینه ایی سوالات ارشد علوم شناختی (با ذکر منبع)

پاسخ گزینه ایی سوالات ارشد علوم شناختی (با ذکر منبع)

رانویه ایی های عزیز پاسخ سوالات ارشد ۹۷ را از صفحه زیر می توانید مشاهده کنید.

این پاسخ ها به مرور اضافه و بروز رسانی خواهند شد.

این جواب ها ممکن است دارای اشتباهات باشند اما سعی شده نهایت دقت به کار برده شود.

 

زبان عمومی (برگرفته از وب سایت استاد جهانشناهی)

۱گزینه «۱» صحیح است. (همه گزینه‌ها در جلد ۱ هستند)

۱) raise روز ۲۵، صفحه ۱۲۲ (ویرایش ششم)
۲) resolve روز ۲، صفحه ۴۷ (ویرایش ششم)
۳) settle روز ۲، صفحه ۴۷ (ویرایش ششم)
۴) evolve روز ۲۰، صفحه ۱۰۵ (ویرایش ششم)

۲گزینه «۳» صحیح است. (همه گزینه‌ها در جلد ۱ هستند)

۱) traced روز ۶، صفحه ۶۲ (ویرایش ششم)
۲) preceded روز ۳۶، صفحه ۱۵۶ (ویرایش ششم)
۳) mitigated روز ۷۱، صفحه ۲۷۲ (ویرایش ششم)
۴) necessitated روز ۱۰۲، صفحه ۳۷۷ (ویرایش ششم)

۳گزینه «۴» صحیح است.  (همه گزینه‌ها در جلد ۱ هستند)

۱) properties روز ۵۴، صفحه ۲۱۷ (ویرایش ششم)
۲) aesthetics روز ۹۰، صفحه ۳۶ (ویرایش ششم)
۳) ceremonies روز ۷۲، صفحه ۲۷۸ (ویرایش ششم)
۴) ingredients روز ۶۱، صفحه ۲۳۹ (ویرایش ششم)

۴گزینه «۲» صحیح است. (۳ گزینه ار ۴ گزینه در جلد ۱ هستند)

۱) gradual روز ۷۱، صفحه ۲۷۳ (ویرایش ششم)
۲) peripheral روز ۵۱، صفحه ۲۰۹ (ویرایش ششم)
۳) tranquil روز ۱۱۱، صفحه ۴۰۷ (ویرایش ششم)
۴) lucrative پرمنفعت، سودده —

۵گزینه «۳» صحیح است. (همه گزینه‌ها در جلد ۱ هستند)

۱) spontaneously روز ۱۲، صفحه ۸۱ (ویرایش ششم)
۲) marginally روز ۵۸، صفحه ۲۳۰ (ویرایش ششم)
۳) habitually روز ۱۱، صفحه ۷۷ (ویرایش ششم)
۴) superficially روز ۳۳، صفحه ۱۴۴ (ویرایش ششم)

۶گزینه «۴» صحیح است.  (همه گزینه‌ها در جلد ۱ هستند)

۱) malady روز ۵۳، صفحه ۲۱۳ (ویرایش ششم)
۲) determination روز ۵، صفحه ۵۶ (ویرایش ششم)
۳) involvement روز ۳۴، صفحه ۱۴۹ (ویرایش ششم)
۴) pledge روز ۷۳، صفحه ۲۸۱ (ویرایش ششم)

۷گزینه «۱» صحیح است. (همه گزینه‌ها در جلد ۱ هستند)
۱) detach روز ۲۴، صفحه ۱۱۹ (ویرایش ششم)
۲) delete لغت راهنمایی و دبیرستان!! حتی دبستان
۳) ignore روز ۱۲، صفحه ۸۰ (ویرایش ششم)
۴) strengthen روز ۴۴، صفحه ۱۸۲ (ویرایش ششم)

۸گزینه «۳» صحیح است.  (همه گزینه‌ها در جلد ۱ هستند)

۱) seriously لغت راهنمایی و دبیرستان
۲) centrally لغت راهنمایی و دبیرستان
۳) poorly لغت راهنمایی و دبیرستان
۴) crucially روز ۴۵، صفحه ۱۸۴ (ویرایش ششم)

۹گزینه «۲» صحیح است.  (همه گزینه‌ها در جلد ۱ هستند)

۱) determination روز ۵، صفحه ۵۶ (ویرایش ششم)
۲) precision روز ۴۳، صفحه ۱۷۹ (ویرایش ششم)
۳) rationality روز ۷۴، صفحه ۲۸۴ (ویرایش ششم)
۴) consultation روز ۸۳، صفحه ۳۱۳ (ویرایش ششم)

۱۰گزینه «۴» صحیح است. (همه گزینه‌ها در جلد ۱ هستند)

۱) cause لغت راهنمایی و دبیرستان
۲) halt روز ۶۵، صفحه ۲۵۴ (ویرایش ششم)
۳) identify روز ۵، صفحه ۵۶ (ویرایش ششم)
۴) accompany روز ۵۴، صفحه ۲۱۹ (ویرایش ششم)

۱۱گزینه «۲» صحیح است. 

بالانس جمله رو دقت کنید:

فعل is و ربط دهنده since. پس جمله نیاز به فعل (بدون ربط دهنده) داره.

گزینه ۱ و ۴ فعل و ربط دهنده داره. گزینه ۳ هم قید و صفت همراهش رو بعد از اسم آورده که نادرسته. پس پاسخ گزینه ۲ هست.

۱۲گزینه «۴» صحیح است. 

اول از همه that دشمن کاماست و گزینه ۱ حذف میشه. با انتخاب گزینه ۲ و گزینه ۳، ساختار موازی بعد از and با altering برقرار نمیشه و این دو گزینه رد میشن و این شما و انتخاب گزینه ۴٫

۱۳گزینه «۲» صحیح است. 

therefore هم بعد از خودش درسته که کاما داشته باشه و هم ربط‌دهنده نیست و قیده. از نظر معنایی هم نمیخوره. همچنین next هم برای توالی هست اما اینجا توالی رو شاهد نیستیم. نهایتا because و and هر دو ربط‌دهنده هستند و صرفا بر اساس معنا باید انتخاب کرد و اینجا «علت و چرایی چیزی» بیان نشده و گزینه ۲ صحیح خواهد بود. (البته because بعد از خودش نیاز به فاعل هم داره که اینجا خبری از فاعل نیست و دلیل رد مضاعف)

۱۴گزینه «۳» صحیح است. 

اینجا هم رجوع به بالانس کنیم. بخش آخر جمله دارای فعل can defy هست. پس حق نداریم فعل دوم رو بیاریم تو جمله (رد گزینه ۱ و ۲). گزینه ۴ هم که حشو تابلوی it و which داره و چاره ای نداریم جز انتخاب گزینه خوب و دوست داشتنی ۳!

۱۵گزینه «۱» صحیح است. 

گزینه ۲ اینجا حشو حضور earth در دو نقش در یک جمله رو داره!! گزینه ۳ حشو حضور where و on earth داره که حشو مکانی میشه (نکته ای که همه کلاسها اشاره میکردم و در کتاب زبان زیر ذره‌بین عینا اومده). و گزینه ۴ هم که باید اول رد میکردیم چون بعد از ضمیر موصولی در حالت خبری، نیازی به وارونگی (سوالی نوشتن) نداریم.

۲۰)۱

۲۲)۴

روانشناسی شناختی:

۳۱) ۲

فصل ۳ استرنبرگ

۳۲)  ۲

فصل ۳ استرنبرگ

۳۳) ۳

فصل ۳ استرنبرگ

۳۴) ۳

فصل ۴ استرنبرگ

۳۵) ۱

فصل ۱۲ استرنبرگ

۳۶)

 

۳۷) ۱

فصل ۱۰ استرنبرگ

۳۸)۳

فصل ۱ آیزنک

۳۹)۱

فصل ۱ آیزنک

۴۰)۳

فصل ۴ استرنبرگ

۴۱)۴

فصل ۵ استرنبرگ

۴۲)۱

فصل ۵ استرنبرگ

۴۳)۲

فصل ۳ استرنبرگ

۴۴)۳

فصل ۵ آیزنک

۴۵)۱

فصل ۲ استرنبرگ

۴۶)۴

فصل ۴ استرنبرگ

۴۷)۲

فصل ۴ استرنبرگ

۴۸)۴

فصل ۵ استرنبرگ

۴۹)۴

فصل ۶ استرنبرگ

۵۰)

 

۵۱)۳

فصل ۱۱ استرنبرگ

۵۲)۱

فصل ۱۳ استرنبرگ

۵۳)۴

فصل ۸ استرنبرگ

۵۴)۲

فصل ۸ استرنبرگ

۵۵)

 

آمار و روش تحقیق

۵۶)۳

۶۳)۲

۶۴)۱

۶۵)۳

۶۶)۳

۶۷)۳

۶۸)۲

۶۹)۴

۷۰)۱

۷۱)۲

۷۲)۱

۷۳)۱

۷۴)۳

۷۵)۴

۷۶)۱

۷۸)۳

۷۹)۴

۸۰)۳

 

اصول علوم شناختی

۱۰۶)۱

فصل ۱۰ فردنبرگ

۱۰۷)۳

فصل ۶ فردنبرگ

۱۰۸)۳

فصل ۱ فردنبرگ

۱۱۵)۴

فصل ۱۱ فردنبرگ

۱۱۷)۱

فصل ۶ فردنبرگ

۱۱۹)۱

فصل ۶ فردنبرگ

۱۲۱)۳

فصل ۲ فردنبرگ

۱۲۴)۴

فصل ۷ فردنبرگ

۱۲۵)۲

فصل ۶ فردنبرگ

 

درباره ی سامان زندیانی

همچنین ببینید

مصاحبه با رتبه ۱ ارشد علوم شناختی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام …

3 دیدگاه

  1. سوال سیزده، گزینه درست ۳ هست. اگر because رو توی جای خالی قرار بدیم جمله به این صورت درمیاد:
    because can thus defy که کاملا جمله اشتباهی هست پس گزبنه دو رد میشه. ولی گزینه ۳ یعنی and، هر دو جمله قبل و بعد رو به هم ربط میده و از نظر ساختاری هم جمله رو دچار مشکل نمیکنه پس برخلاف چیزی که توی کلید بالا ذکر شده گزینه درست هست.

  2. این کتاب “روز” درس زبان رو میشه اسم کاملش و اسم نویسنده اش رو بفرمایین؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *