پذیرفته شدگان ارشد ۱۴۰۰


رضوان روشنی
رضوان روشنی

رتبه ۱۸ کنکور

بهناز نامدار زاده
بهناز نامدار زاده

رتبه ۱ کنکور

پذیرفته شدگان دکتری ۱۴۰۰


زهره صفرچراتی
زهره صفرچراتی

رتبه ۶ کنکور

مهدیه جمشیدی
مهدیه جمشیدی

رتبه ۸ کنکور